fbpx

Regulamin

𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐬𝐤𝐥𝐞𝐩𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐑𝐌 𝐊𝐎𝐒𝐙𝐔𝐋𝐊𝐈

Prawo do odstąpienia od umowy - WARUNKI I WYKLUCZENIA

Prawo do odstąpienia od umowy – WARUNKI I WYKLUCZENIA
Firma RM KOSZULKI świadczy usługi w zakresie produkcji graficznej na odzieży własnej. Odzież dostępna w naszym sklepie jest personalizowana na życzenie klienta, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

„Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”

 

§𝟭 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗢𝗴𝗼𝗹𝗻𝗲

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://rmkoszulki.pl/

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://rmkoszulki.pl/ zwanym RM KOSZULKI jest prowadzony przez Ratownictwo Medyczne Marcel Litwiniec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego NIP: 5981618669 REGON: 081007507

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy: ul. Kaliska 80 , 69-108 Cybinka 2) numer telefonu: tel.: 665 751 405 3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@rmkoszulki.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego RM KOSZULKI umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://rmkoszulki.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 𝟮 𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗰𝗷𝗲 Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 1.5. Usługodawca/Sprzedawca – Ratownictwo Medyczne Marcel Litwiniec NIP: 5981618669 REGON: 081007507, ul. Kaliska 80 69-108 Cybinka 

2.4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://rmkoszulki.pl przez Ratownictwo Medyczne Marcel Litwiniec NIP: 5981618669 REGON: 081007507, ul. Kaliska 80 69-108 Cybinka 

2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 

2.6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, 

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.8. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż usługa cyfrowa). 

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§ 𝟯 𝗭𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗲 𝘀𝗸𝗹𝗲𝗽𝘂 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny produktu. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym RM KOSZULKI kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym RM KOSZULKI konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym RM KOSZULKI konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.4. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

3.5. Strona Sklepu internetowego RM KOSZULKI posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

§ 𝟰 𝗪𝗮𝗿𝘂𝗻𝗸𝗶 𝘇𝗮𝘄𝗶𝗲𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘂𝗺𝗼𝘄𝘆 𝘀𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝗮ż𝘆 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym RM KOSZULKI można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym RM KOSZULKI jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

§ 𝟱 𝗦𝗽𝗼𝘀ó𝗯 𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝗼ś𝗰𝗶 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝗼ś𝗰𝗶 

5.1. W sklepie RM KOSZULKI istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: – przelew na konto bankowe Sprzedawcy, – za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu RM KOSZULKI zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

5.3. Sklep internetowy RM KOSZULKI umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: -Przelewy24 

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży 

§ 𝟲 𝗗𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych RM KOSZULKI wynosi 3-5 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem: – InPost Paczkomaty 

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie RM KOSZULKI. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu. 

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Klienta. 

§ 𝟳 𝗢𝗱𝘀𝘁𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗱𝗼 𝘂𝗺𝗼𝘄𝘆

Prawo do odstąpienia od umowy – WARUNKI I WYKLUCZENIA
Firma RM KOSZULKI świadczy usługi w zakresie produkcji graficznej na odzieży własnej. Odzież dostępna w naszym sklepie jest personalizowana na życzenie klienta, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

„Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”

§𝟴 𝗥𝗲𝗸𝗹𝗮𝗺𝗮𝗰𝗷𝗲 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży: a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. c. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres ul. Kaliska 80 69-108 Cybinka lub poprzez e-mail na adres zamówienia@rmkoszulki.pl 

8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. 

8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 

8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

8.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

8.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§𝟵 𝗭𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗶 

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 

9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego. 

9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami. 

9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki. 

9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 

9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy. 

9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym RM KOSZULKI. 

9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

§ 𝟭𝟬 𝗗𝗮𝗻𝗲 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗼𝘄𝗲 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego RM KOSZULKI, dostępnego na stronie https://rmkoszulki.pl

§ 𝟭𝟭 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗸𝗼ń𝗰𝗼𝘄𝗲 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://rmkoszulki.pl/

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.

Shopping Cart